KVKK

Effeffe Pet Ürünleri Ve Evcil Hayvan Yem Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Kişisel Verilerin Korunmasi Ve işlenmesi Aydinlatma Metni

Effeffe Pet Ürünleri ve Evcil Hayvan Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır. Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz Kanun’a ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir.


1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 3262-5 sicil numarası ile kayıtlı, Büyükbakkalköy Mahallesi Samandıra Yolu Sokak No: 30 Maltepe / İstanbul adresinde faaliyet gösteren Effeffe Pet Ürünleri ve Evcil Hayvan Yem San. Tic. A.Ş. olarak, kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun olarak işlediğimizi bilgilerinize sunarız.


2. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından bir veya bir kaçına veya açık rızanıza dayalı olarak KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine ve ilgili mevzuatta aranan yükümlülüklere uygun bir şekilde işlenmektedir. Sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon, internet sitesi vb. sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir.

Veri sorumlusu sıfatıyla;

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, telefonla iletişim kurmanız halinde sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
 • Görüntü ve Ses Kayıtlarınız: Şirketimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera ve ses kayıtlarına ilişkin verileriz.


Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız;
 • Şirket ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,
 • Altyapı ve ticari faaliyetleri yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe, faturalama ve tahsilatlar, bilgi işlem sistemleri, veriler ve internet sitesi barındırma, iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dâhil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak,
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
 • İştiraklerle olan ilişkilerin yönetimi ve/veya denetimi
 • Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak Şirket’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,
 • Özel reklam, kampanya ve diğer promosyon faaliyetlerini kurgulamak, anket ve diğer istatistiksel analizleri yapabilmek,
 • Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • İş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,
 • Binaların fiziksel güvenliğini ve denetimini yapmak,
 • İş ortaklarımız ile yürütülen işlerin planlanması,
 • KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
amaçlarıyla amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri amaçlarla işlenebilecek olup, kişisel verileriniz açık rızanız olmadığı sürece ticari amaçlarla kullanılmayacaktır.


3. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçları yerine getirebilmek adına KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla;

 • Hissedarlarımız
 • İş ortaklarımız
 • Yurt dışındaki sağlayıcılarımız
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,
 • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler
 • Faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız yurt içi/yurt dışı kuruluşlar
dahil yukarıda belirttiğimiz amaçları gerçekleştirmek üzere diğer üçüncü kişiler ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Şirket tarafından; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerden sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, ilgili kişilerin açık rızası, verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmesi kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, destek hizmeti verdiğimiz/aldığımız sair kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve/veya tüzel kişiler, fiziksel mekanlar, internet sitemiz, telefon hattımız gibi her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmekte ve fiziki ve dijital ortamlarda saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz, 6098 sayılı Kanun md. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.


5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un 11. maddesinde haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun
bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.


6. Veri Güvenliği

Şirketimiz, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkanlarımız dahilinde titizlikle korumaktadır. Bu maddeler kapsamında kullanmak istediğiniz haklarınız ya da talepleriniz olması durumunda http://www.effeffe.com.tr/assets/effeffe-pet-veri-sahibi-basvuru-formu-18-02-2020.docx adresindeki KVK Başvuru Formunu doldurarak info@effeffe.com.tr mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atabilir veya ıslak imza taşıyan bir dilekçe ile Büyükbakkalköy Mahallesi Samandıra Yolu Sokak No: 30 Maltepe / İstanbul adresine başvuru yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı effeffepeturunleri@hs01.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.